VVD pleit voor uitstel beslissing energietransitie

Een groot aantal VVD-gemeenteraadsfracties in het westen van Overijssel pleit voor uitstel van de beslissing over de regionale invulling van de energietransitie.

Om de transitie naar het gebruik van duurzame energie ook op gemeentelijk niveau handen en voeten te geven is de Regionale Energie Strategie (RES) bedacht. Hiervoor werd Nederland onderverdeeld in regio’s, waarin gemeenten samenwerken bij het invullen van de energie-opgave. 

Een cruciaal onderdeel van het besluitvormingsproces is draagvlak in de samenleving. Daarvoor is de mogelijkheid tot inspraak ingebouwd. Omdat daar door de maatregelen tegen het coronavirus meer tijd voor nodig is, heeft de regering op aandringen van de VVD regio’s de mogelijkheid gegeven de oorspronkelijke deadline van 1 juni te verschuiven naar 1 oktober.

In vrijwel het gehele land wordt van die mogelijkheid gebruik gemaakt – behalve in West-Overijssel. Onbegrijpelijk, vindt VVD-fractievoorzitter Daaf Ledeboer: ‘Het gaat om ingrijpende besluiten, zoals waar we hoeveel windmolens en zonnevelden neerzetten. Met alle gevolgen van dien voor het landschap en de kwaliteit van leven. Als we de burger overslaan, zoals het college in Deventer wil, missen we daarvoor het hoogstnoodzakelijke draagvlak. Dat zal ook gevolgen hebben voor verdere verduurzaming van onze gemeente. Ik vraag het college dan ook met klem gebruik te maken van de mogelijkheid die minister Wiebes ons biedt.’

VVD-fracties in de betrokken gemeenteraden in West-Overijssel hebben de RES-bestuurders in de regio eenzelfde oproep gedaan.