Nog wat vragen over uitvoering bestuursakkoord

In het bestuursakkoord ‘Met Lef & Liefdevoor Deventer’ zijn de ambities, doelen en verwachtingen opgesteld voor Deventer in de periode 2018-2022. In het licht van de keuzes waar de gemeenteraad voor staat, is het goed om na te gaan in welke mate het bestuursakkoord tot op heden is uitgevoerd. Welke ambities, doelen en verwachtingen zijn reeds gerealiseerd? Welke behoeven extra aandacht? En welke kunnen mogelijk worden losgelaten? De VVD heeft daar nog wat vragen over.


Over deel A. Economische Visie uit hoofdstuk 1 – ‘Deventer werkt’ hebben wij de volgende vragen:

1.         Op welke wijze heeft uw college geïnvesteerd in de economie (pagina 7)? Welke middelen zijn hiervoor ingezet en tot welke resultaten heeft deze investering geleid?

2.         Op welke wijze is de economische structuur sterker en toekomstbesteding gemaakt? Welke middelen zijn hiervoor ingezet en tot welke resultaten hebben de inspanningen geleid?

3.         Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de containerterminal? Welke kosten en ambtelijke uren zijn daar mee gemoeid geweest en wat zijn de opbrengsten?

4.         Welke maatregelen zijn genomen om te streven naar een duurzame binnenhaven en welke concrete zaken zijn tot heden bereikt?

5.         Welke bedrijven die werk maken van de circulaire economie hebben zich sinds 2018 gehuisvest in Deventer?

6.         Welke duurzame en innovatieve bedrijven hebben zich op A1 Bedrijvenpark gevestigd en is dit in overeenstemming met uw verwachtingen en ambities?

7.         Hoe kijkt u terug op de ontwikkeling van de Poort van Deventer en welke verwachtingen heeft u voor de toekomst?

8.         Welke concrete bijdragen heeft het college geleverd aan de ontwikkeling van de zogenaamde stadscampus en hoe kijkt het college terug op haar rol?

9.         Welke kansen voor eHealth en nieuwe zorgconcepten heeft u gezien?

10.       Welke investeringen heeft u gedaan op de bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide en in hoeverre hebben deze bijgedragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer?

11.       Tot welke aanpak en welke resultaten bent u gekomen in het aanpakken van de jeugdwerkeloosheid?

12.       Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een goede Human Capital-agenda?

13.       Hoe staat het met de ontwikkeling van het Centrum Innovatie Dierengezondheid en Duurzaamheid?

Over deel B. Ondernemersklimaat uit hoofdstuk 1 – ‘Deventer werkt’ hebben wij de volgende vragen:

14.       In welke mate is het klimaat MKB-vriendelijk in Deventer? Wat is hierin uw aandeel geweest en welke ambities heeft u ten aanzien van het veranderen van dit klimaat?

15.       Wat heeft het college gedaan om de lokale regeldruk voor het bedrijfsleven te verkleinen?

16.       Op welke wijze zijn duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en in hoeverre is duurzaam ondernemerschap daarmee bevordert?

17.       Wat is de stand van zaken met betrekking tot één ondernemersloket en in welke mate wordt de beoogde ontzorging en ondersteuning door de ondernemers gewaardeerd?

Over deel C. Binnenstad en lokale economie uit hoofdstuk 1 – ‘Deventer werkt’ hebben wij de volgende vragen:

18.       Welke investeringen in de openbare ruimte, de bereikbaarheid en het cultureel aanbod specifiek in de binnenstad (pagina 8) heeft u gedaan met welke resultaten?

19.       Hoe heeft het vestigingsklimaat in de Deventer binnenstad zich sinds 2018 ontwikkeld? Past deze ontwikkeling bij uw ambitieniveau en verwachtingen?

20.       Op welke wijze komt “Bericht aan de Stad” tot uiting in de zogenaamde Binnenstadagenda?

21.       In welke mate bent u erin geslaagd de leegstand in de binnenstad verder terug te dringen?

22.       Welke investeringen heeft u gedaan die de openbare ruimte van de binnenstad aantrekkelijker maken?

23.       Welke investeringen en maatregelen heeft u genomen om de mogelijkheid te bieden voor slimme en schone vormen van mobiliteit?

24.       Welke activiteiten zijn mogelijk gemaakt op het Grote Kerkhof vanaf 2 januari 2019? En in hoeverre heeft dit input opgeleverd voor de toekomstige herinrichting van het plein?

25.       Hoe heeft het aantal geparkeerde auto’s op straat (binnenstad) zich ontwikkeld en in hoeverre strookt dit met uw ambities?

26.       Hoeveel en op welke locaties heeft u kleinschalige clusters fietsklemmen geplaatst?

27.       Hoeveel (publieke) laadpunten voor e-bikes zijn er aangelegd?

Over deel D. Vitaal Platteland uit hoofdstuk 1 – ‘Deventer werkt’ hebben wij de volgende vragen:

28.       Is bepaald wat voor elk dorp en elke wijk het passende voorzieningenniveau is?

29.       Aan welke initiatieven uit de dorpsgemeenschappen heeft u ondersteuning geboden?

30.       Hoe bent u tot een evenwichtige verdeling van de financiële investeringen over binnenstad, wijken en dorpen gekomen?

31.       Op welke wijzen heeft u streekgebonden landbouw (‘voedselproductie voor de stad’) gestimuleerd en gefaciliteerd? En welke bijdrage hebben deze inspanningen geleverd aan de nieuwe economische activiteiten op het platteland en in de dorpen?

Over deel E. Positionering Deventer uit hoofdstuk 1 – ‘Deventer werkt’ hebben wij de volgende vragen:

32.       Op welke wijze toont Deventer zich nadrukkelijker (dan in de periode vóór 2018) aan de buitenwereld?

33.       Wat heeft het nadrukkelijker profileren van Deventer betekent voor onze rol in de regionale samenwerkingen?

34.       Wat is de stand van zaken van het actieplan ‘Deventer op de Kaart’? Welke resultaten zijn geboekt en welke kosten zijn daar mee gemoeid geweest?

35.       Hoe hebben toerisme en recreatie in het buitengebied zich ontwikkeld en in welke mate sluit dit aan bij uw ambities en verwachtingen?

Over deel F. Werken en Wonen uit hoofdstuk 1 – ‘Deventer werkt’ hebben wij de volgende vragen:

36.       De woningmarkt staat onder druk. Wringt het dan niet om u juist te richten op het willen verleiden van pas afgestudeerden, jongeren en mensen met een midden of hoger inkomen die buiten Deventer wonen?

37.       Hoeveel natuurspeelplaatsen zijn inmiddels gerealiseerd of staan op planning voor realisatie?

Over deel G. Goed Werkgeverschap uit hoofdstuk 1 – ‘Deventer werkt’ hebben wij de volgende vragen:

38.       In hoeverre heeft u oog voor de sociale aspecten voor de verduurzaming van de energievoorziening en hoe heeft zich dit concreet vertaald in bijvoorbeeld bepaalde regelingen?

39.       Hoeveel nieuwe banen in het beheer van de openbare ruimte heeft u sinds 2018 gecreëerd?

 

Over deel A. Energietransitie uit hoofdstuk 2 – ‘Duurzaam Deventer’ hebben wij de volgende vragen:

40.       Hoe reëel acht u de kans dat Deventer in 2030 daadwerkelijk energieneutraal zal zijn?

41.       U houdt aan dit punt vast (pagina 15): waaruit blijkt dit?

42.       Wat betekent voor u een maximaal duurzaamheidspakket bij nieuwbouw en in hoeverre is dit maximum tot heden gerealiseerd?

43.       Op welke wijze heeft u grote en kleine bedrijven uit Deventer uitgedaagd om mee te werken en een proeftuin te willen zijn voor de energietransitie? Wat zijn hiervan de opbrengsten geweest?

44.       Welke 3 wijken en welke 3 projecten zijn gestart of staan gepland vanuit het Energieplan 2019-2022?

45.       Op welke wijze heeft u bewoners meegenomen en betrokken en waaruit blijkt maatwerk?

46.       Op welke locaties is ‘dubbel ruimtegebruik’ in het kader van de energietransitie gerealiseerd?

47.       Hoe waardeert het college kernenergie als schone energiebron?

48.       In hoeverre bent u er in geslaagd mogelijke weerstand om te buigen tot acceptatie en zelf positieve beleving? Waaruit blijkt dit?

49.       Tot welke concrete afspraken met het georganiseerde bedrijfsleven in Deventer bent u gekomen in het kader van de energietransitie?

50.       In welke mate zijn deze afspraken ambitieuzer dan de landelijk geldende wettelijke voorschriften?

51.       Welke positieve en stimulerende afspraken zijn tot nu toe gemaakt, wat zijn hiervan de kosten en wat zijn de (verwachte) opbrengsten?

52.       Hoe zijn grote installatiebedrijven en kennisbedrijven door het college uitgedaagd om te participeren in de uitdagingen die gepaard gaan met de energietransitie?

53.       Hoeveel van uw ambitie om 10% (0,2% van totale energieverbruik in Deventer) te besparen op het gemeentelijke energieverbruik is gerealiseerd?

54.       Met welke redenen is het Energieplan niet in 2019 vastgesteld en welke consequenties heeft dit voor uw ambities?

Over deel B. Circulaire Economie uit hoofdstuk 2 – ‘Duurzaam Deventer’ hebben wij de volgende vragen:

55.       Wat zijn de kosten en resultaten van uw offensief tegen misstanden en ongewenst gedrag van sommige bewoners ten aanzien van afval?

56.       Welke mogelijkheden tot circulaire hotspots zijn tot dusverre verkend en in welke mate heeft het college een actieve rol (gehad) in het faciliteren en stimuleren?

57.       Welke milieuwinst is geboekt met de circulaire hotspots?

Over deel C. Duurzame Mobiliteit uit hoofdstuk 2 – ‘Duurzaam Deventer’ hebben wij de volgende vragen:

58.       Hoe heeft het gebruik van de fiets zich ontwikkeld sinds 2018 en strookt deze ontwikkeling met uw ambities en verwachtingen?

59.       Welke verbeteringen heeft u samen met de wijken en de Fietsersbond in kaart gebracht en welke daarvan zijn inmiddels gerealiseerd of staan gepland voor realisatie?

60.       In hoeverre zijn de fietsverbindingen naar de bedrijventerreinen verbeterd en wat merken wij hiervan terug in het aandeel werknemers dat zich per fiets verplaatst?

61.       Hoe staat het met uw lobby voor een snellere en betere fietsverbinding langs de spoorbrug naar Apeldoorn?

62.       Hoeveel hoogwaardige fietsparkeerplekken (inclusief laadplekken) zijn gerealiseerd of staan concreet op de planning? Welke kosten zijn daarmee gemoeid en welke inkomsten staan daar tegenover?

63.       Op welke wijze heeft u zich richting provinciebestuur hard gemaakt voor ‘schoner’ openbaar vervoer en wat is het resultaat van uw inspanningen?

64.       Hoe staat het met uw ambitie tot een fossielvrij tankstation in Deventer?

65.       Wat zijn de vruchten van uw lobbywerk ten aanzien van het vervoer per spoor, zoals het afschalen van goederenvervoer door Deventer, het behoud van een internationale treinverbinding, de aanleg van station Bathmen en dubbelspoor tussen Deventer en Wijhe?

66.       In hoeverre is de infrastructuur voor elektrische laadpalen verder uitgerold en wat heeft dit betekent voor het aandeel elektrisch rijden in Deventer?

67.       Op welke wijze heeft u het deelautobezit gestimuleerd? Wat zijn hiervan de kosten en wat zijn de verwachte (milieu)opbrengsten?

68.       In hoeverre bent u erin geslaagd de afdracht vanuit parkeren naar algemene middelen af te bouwen?

Over deel D. Klimaatadaptie en openbare ruimte uit hoofdstuk 2 – ‘Duurzaam Deventer’ hebben wij de volgende vragen:

69.       Hoeveel gevallen van hittestress en ondergelopen wegen en woningen heeft uw college geregistreerd sinds 2018?

70.       Hoeveel huishoudens hebben gebruikgemaakt van de subsidieregeling afvoeren regenwater na 2018?

71.       In welke mate is deze regeling verbreed en nadrukkelijker onder de aandacht gebracht?

72.       Tot welke effecten heeft uw aandacht voor het behouden van de biodiversiteit in het onderhoud van de groene leefomgeving geleid?

73.       Welke experimenten met betrekking tot minder ingrijpende manieren van (bomen)kap zijn tot nu toe uitgevoerd en wat zijn hiervan de belangrijkste bevindingen?

74.       Waar en tegen welke kosten heeft u geïnvesteerd in het versterken van de natuur en de landschappelijke kwaliteit?

Over deel E. Milieu uit hoofdstuk 2 – ‘Duurzaam Deventer’ hebben wij de volgende vragen:

75.       Op welke wijze heeft u de natuurlijke duisternis beschermd?

76.       Op welke wijze heeft u de duurzame bevoorrading van de binnenstad gestimuleerd? Wat zijn hiervan de kosten en wat zijn hiervan de verwachte milieuopbrengsten?

77.       Op welke wijze heeft u de bewustwording van overlast door open haarden en houtkachels gestimuleerd? Wat zijn hiervan de kosten wat zijn hiervan de verwachte milieuopbrengsten?

78.       Welk beleid voor dierenwelzijn heeft u ontwikkeld en welke bijdrage levert dit beleid aan het vergroten van het dierenwelzijn in de gemeente Deventer?

Over deel F. Ruimte en Omgevingswet uit hoofdstuk 2 – ‘Duurzaam Deventer’ hebben wij de volgende vraag:

79.       Op welke wijze zijn belanghebbenden bij de start van projecten meegenomen om draagvlak te verwerven? Wat kan gezegd worden over het voorkomen van juridische procedures door deze aanpak?

Over deel A. Aan het werk uit hoofdstuk 3 – ‘Oog voor elkaar’ hebben wij de volgende vragen:

80.       Hoeveel inwoners is vanuit de bijstand (participatiewet) aan een betaalde baan geholpen?

81.       Wat is de stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelen van nieuwe arbeidsvormen?

82.       Hebben de nieuwe arbeidsvormen reeds tot een besparing kunnen leiden op het gebied van begeleiding en uitkeringskosten? Zo ja, welke?

83.       Wat zijn concrete uitkomsten van uw regierol in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt? In welke mate strookt dit met uw ambities?

84.       Hoe waardeert u de voortgang die KonnecteD boekt van klassieke sociale werkvoorziening naar een modern leerbedrijf?

Over deel B. Schuldhulpverlening en Armoedebeleid uit hoofdstuk 3 – ‘Oog voor elkaar’ hebben wij de volgende vragen:

85.       Binnen welke termijn geven nutsbedrijven en woningbouwcorporaties betalingsachterstanden door aan de gemeente? Hoe verhoudt zich dit met geldende privacywetgevingen?

86.       Wat heeft de koppeling van schuldenproblematiek aan zorgvragen tot nu toe opgeleverd?

87.       In hoeverre bent u erin geslaagd de doorlooptijden voor schuldenaanpak te verkorten?

88.       Hoe heeft u geborgd dat armoederegelingen de zogenaamde armoedeval niet hebben vergroot?

89.       Welke doorbraken op het gebied van wonen, werken en schulden zijn gerealiseerd of staan op uw planning?

90.       Welke aansprekende campagne voor het voorkomen van schulden onder jongeren is bedacht? Wat zijn hiervan de kosten geweest en welke resultaten zijn inmiddels geboekt?

91.       Hoe heeft u het bereik van het kindpakket vergroot en met welke resultaten?

92.       Wat heeft u concreet gedaan om het stigmatiseren en pesten onder kinderen (bladzijde 26) tegen te gaan?

Over deel C. De jeugd heeft de toekomst uit hoofdstuk 3 – ‘Oog voor elkaar’ hebben wij de volgende vragen:

93.       In welke mate sluiten het Deventer jeugdbeleid en passend onderwijs goed op elkaar aan?

94.       Hoe en met welke resultaten heeft u de samenwerking tussen scholen en andere partijen verbeterd?

95.       Op welke wijze en met welke resultaten heeft u de vorming van Integrale Kindcentra gestimuleerd?

96.       Wat heeft u gedaan aan het oplossen van wachtlijsten in jeugdhulp?

97.       Op welke wijze heeft u de doorgaande leerlijnen gestimuleerd en tot welke resultaten heeft deze aanpak tot nu toe geleid?

98.       Hoe heeft u invulling gegeven aan uw ambitie om een trekkende rol te vervullen in  de relatie met de samenwerkingsverbanden (bladzijde 28) en wat heeft dit opgeleverd in de aanpak van thuiszitters?

99.       In welke mate bent u erin geslaagd de diverse opleidingsniveaus (in het bijzonder in het vmbo en mbo) beter op elkaar aan te laten sluiten?

100.     Hoeveel stageplekken en op welke opleidingsniveaus biedt de gemeente Deventer op jaarbasis en is dit aantal voldoende?

101.     Kan het nieuwe schoolgebouw van het Etty Hillesum Lyceum eind 2020 in gebruik worden genomen?

Over deel D. Sport verbindt en leeft uit hoofdstuk 3 – ‘Oog voor elkaar’ hebben wij de volgende vragen:

102.     Hoeveel procent van de Deventenaren beweegt en sport momenteel? Hoe heeft dit percentage zich ontwikkeld en wat is hierin uw ambitie?

103.     Wat is de bezettingsgraad van de diverse sportaccommodaties en in hoeverre sluit dit aan bij uw verwachtingen?

104.     Hoe heeft u invulling gegeven aan uw voornemen om aandacht te besteden aan het verbeteren van zwemvaardigheden van kinderen?

105.     Hoe heeft u de samenwerking tussen sportverenigingen, onderwijs en welzijn/zorg gestimuleerd en tot welke concrete resultaten heeft dit geleid?

106.     In welke mate dekt het aanbod de behoefte aan sporthalen en buitenaccommodaties?

Over deel E. Zorg op maat uit hoofdstuk 3 – ‘Oog voor elkaar’ hebben wij de volgende vragen:

107.     Hoe heeft u tot dusverre doorstroom en samenhang tussen vormen van dagbesteding en vormen van werk georganiseerd?

108.     Wat is uw feitelijke rol waar het gaat om de huisvesting van huisartsen en wat heeft deze rolopvatting betekent voor de bereikbaarheid van de huisarts en de samenwerking tussen huisarts en andere disciplines?

109.     In hoeverre is de dienst- en hulpverlening voor onze inwoners verbeterd en meer integraal geworden sinds 2018?

110.     Hoe staat het met het voornemen om de sociale teams in een onafhankelijke organisatie onder te brengen?

Over deel F. Voorkomen is beter uit hoofdstuk 3 – ‘Oog voor elkaar’ hebben wij de volgende vragen:

111.     Wat is thans uw beeld van de door u geconstateerde versnippering van beleid en uitvoering op het gebied van vroegsignalering en preventie (pagina 32)?

112.     Wat is de stand van zaken met betrekking tot het preventieplan?

Over deel G. Zorg in een veilige omgeving uit hoofdstuk 3 – ‘Oog voor elkaar’ hebben wij de volgende vragen:

113.     Wat heeft u gedaan om de samenwerking tussen (onder andere) politie, justitie, Veilig Thuis en het Bijzonder Zorgteam (pagina 33) voortdurend te verbeteren?

114.     Tot welke inzichten heeft het nauwgezet monitoren van de draaglast en draagkracht van wijken gezorgd?

115.     Welke ‘bijzondere doelgroepen’ heeft u evenwichtig verspreid over welke buurten?

Over hoofdstuk 4 – ‘Levendig Deventer’ hebben wij de volgende vragen:

116.     Met welke kleine of individuele makers van kunst en cultuur is de nieuwe Cultuurvisie ontwikkeld?

117.     Hoe kijkt uw college terug op het proces rondom de nieuwe Cultuurvisie?

118.     In hoeverre bent u erin geslaagd tot een herijking van de subsidieverlening te komen?

119.     Wat heeft het bekijken van de huisvesting en de mogelijkheden tot meer samenwerking tot op heden opgeleverd?

120.     In hoeverre bent u erin geslaagd ruimte te scheppen voor innovatie en vernieuwend aanbod?

121.     Wat heeft de verkenning van mogelijkheden tot regionale en Europese samenwerking tot op heden opgeleverd?

122.     Welke museale concepten in het decor van stad en ommeland zijn door Deventer Verhaal georganiseerd en hoe waardeert u deze prestaties?

123.     Hoe realistisch acht u de kans dat het Burgerweeshuis voor het eind van deze bestuursperiode concreet zicht heeft op goede huisvesting?

124.     Op welke wijze daagt u instellingen uit programmering die aantrekkelijk is voor jongeren te organiseren en wat zijn daar de resultaten van?

125.     In hoeverre heeft de lokale omroep aan relevantie gewonnen?

126.     Wat heeft het overleg met Binnenstadsmanagement en pandeigenaren opgeleverd in uw streven naar tijdelijke expositie- en oefenruimtes in leegstaande panden in de binnenstad?

Over deel A. De inwoner aan zet uit hoofdstuk 5 – Samenwerken en samen leven hebben wij de volgende vragen:

127.     In hoeverre hebben inwoners in Deventer een recht om te bieden? Welke concrete projecten/voorbeelden zijn daaruit voortgekomen?

128.     In hoeverre hebben inwoners in Deventer een recht om uit te dagen? Welke concrete projecten/voorbeelden zijn daaruit voortgekomen?

129.     In hoeverre hebben inwoners in Deventer een recht om te plannen? Welke concrete projecten/voorbeelden zijn daaruit voortgekomen?

Over deel B. Tevreden inwoners uit hoofdstuk 5 – Samenwerken en samen leven hebben wij de volgende vragen:

130.     Hoe heeft u de afgelopen twee jaar de bureaucratie in Deventer aangepakt?

131.     Welke belemmerende procedures en regels voor lokale initiatieven heeft u kunnen wegnemen of vereenvoudigen?

132.     Kunt u enkele voorbeelden noemen waarin de gemeente Deventer lef, creativiteit en tegendraadsheid getoond heeft als er sprake is/was van ‘onnodige of onbegrijpelijke regels’?

133.     Hoe heeft het aantal officiële klachten over de gemeente Deventer zich de afgelopen jaren ontwikkeld en zit u hierin een verband met uw opvattingen over ‘prettig contact’?

134.     Hoe waardeert u uw inspanningen met het borgen van privacy van medewerkers en inwoners en ziet u hierin mogelijk nog verbeteringen?

Over deel C. Interactief beleid uit hoofdstuk 5 – Samenwerken en samen leven hebben wij de volgende vragen:

135.     Waaruit blijkt uw oog voor diversiteit in de samenleving waar het gaat om het betrekken van inwoners?

136.     Tot welke concrete, positieve resultaten hebben de ‘nudges’ geleid?

137.     Welke voorbeelden kunt u geven van ruimtelijke projecten waarin meer maatwerk mogelijk is als inwoners bereid zijn de handen uit de mouwen te steken?

138.     Met welke reden is de Jongerenraad in 2019 niet geïntroduceerd en wat betekent dit voor uw ambities om niet alleen over jongeren, maar ook met jongeren te praten?

139.     Wat is de stand van zaken met betrekking tot een vorm van burgerbegroting? Hebben deze experimenten daadwerkelijk inwoners meer betrokken, zoals u zich ten doel stelt?

140.     Welke emancipatoire bewegingen heeft u sinds het begin van deze bestuursperiode verwelkomd en gestimuleerd?

141.     Wat betekent de uitkomst van de pilot anoniem solliciteren voor uw streven tot een meer diverse ambtelijke organisatie?

142.     In hoeverre is de ambtelijke organisatie qua samenstelling meer een afspiegeling van de samenleving geworden? Hoe is dit bereikt en hoe wordt dit geregistreerd?

143.     Welke bijdragen heeft u geleverd met betrekking tot de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’ers en met welke resultaten?

 

Over deel D. Veiligheid uit hoofdstuk 5 – Samenwerken en samen leven hebben wij de volgende vragen:

144.     Op welke wijze heeft u de strijd tegen ondermijning geïntensiveerd en wat zijn de resultaten van deze intensivering tot dusver?

145.     Wat heeft de aandacht die u voornemens was te schenken aan de handel en het gebruik van drugs in onder meer de horeca tot heden opgeleverd?

146.     Door middel van meer onderling contact tussen mensen  in verwarring en de samenleving wilt u begrip bevorderen. Welke voorbeelden kunt u hiervan noemen en hoe waardeert u deze prestatie?

147.     Welke concrete voorbeelden kunnen gegeven worden van het maken van afspraken met bewoners en bedrijven over prioriteiten bij handhaving en de wijze van uitvoering?

Over hoofdstuk 6 – Financieel gezond hebben wij de volgende vragen:

148.     Zijn er goede plannen waarvoor op dit moment (nog) geen geld gevonden is?

149.     Hoe groot is de ruimte binnen een deel van de middelen in de begroting om in te spelen op initiatieven vanuit de samenleving? Welke specifieke initiatieven zijn hier (deels) mee gefinancierd?

150.     Welk bedrag is sinds de start van deze bestuursperiode aan cofinanciering gevonden en aan welke initiatieven is dit besteed?

151.     Is er tot op heden sprake van lastenverzwaringen anders dan de trendmatige verhogingen voor inwoners en ondernemers?