Begroting: verstanding investeren

Op woensdag 9 november heeft de gemeenteraad van Deventer de begroting vastgesteld. Voor de VVD stond de begroting in het teken van verstanding investeren in de toekomst van onze prachtige gemeente.

Lees hier de inbreng bij de algemene beschouwingen terug van fractievoorzitter Bas Donkers:

 

Voorzitter,

"Als ik terugkijk op de algemene beschouwingen van de VVD de afgelopen jaren zie ik twee uitgangspunten elk jaar terugkomen: prudent begrotingsbeleid en structureel investeren in stad en dorpen met als voorwaarde dat er cofinanciering is door rijk of provincie.

Het eerste uitgangspunt: prudent begrotingsbeleid, was elk jaar in meer of mindere mate geborgd. Maar het tweede punt: investeren in de gemeente liep jarenlang achter. Er werd maar geen visie gemaakt waar wij als gemeente naartoe moesten en wat daar voor nodig was. Uit armoede moest vanuit de raad de visie wonen en aanpak binnenstad op de agenda gezet worden om het college te dwingen om keuzes te maken.

Dat is nu veranderd. De VVD is hier erg blij mee. Er wordt weer geïnvesteerd in de gemeente. Met het fonds infrastructuur trekt deze gemeente de grote broek aan door aanvragen te doen voor miljoenenfinanciering in bereikbaarheid. Daarnaast krijgt de Marke Zuid nu echt vorm na jaren steggelen en interventies vanuit de raad. Toch is het voor de raad ook nog koffiedik kijken. Er zitten veel plannen in de pijpleiding die pas na het vaststellen van de begroting openbaar worden. Ik denk aan de cultuurgebouwen, de Scheg, maar zeker ook nascheiding. Dat maakt het lastig sturen voor de raad.

Door het prudente begrotingsbeleid en een minimum aan grote investeringen in voorbije jaren is er ook iets anders aan de hand. De gemeente bulkt van het geld. Alle reserves zitten vol, we hebben tientallen miljoenen aan leningen afgelost en zelfs dan houden we nog geld over in 2023. Hoe anders is dat bij een deel van onze inwoners. Zij hebben niet de luxe om geld op te potten of niet te besteden, maar knopen de eindjes aan elkaar. Het zijn problemen die wij als gemeente niet kunnen oplossen. De VVD heeft overwogen een amendement voor lastenverlichting in te dienen: ieder huishouden 100 euro korting op de gemeentelijke belastingen. Apeldoorn heeft het ook gedaan.

Toch kiest de VVD voor investeren. Investering in projecten die rendement opleveren voor de gemeente, haar inwoners en ondernemers. Door de investeringen in deze begroting te ondersteunen en daar bovenop geld te reserveren voor de Scheg: een voorziening voor jong en oud, arm en rijk die door achterstallig onderhoud en hoge lasten over een paar jaar ons hoofdpijndossier wordt. Door nu te investeren verlagen we de exploitatielasten en geven we de Scheg een toekomst. Ook kiezen we voor een schone, hele en veilige gemeente door meer geld te reserveren voor veilige trottoirs.

We dienen samen met CDA en GB een amendement in om opnieuw na te denken over onze rol als raad in de omgevingswet. Hierdoor nemen wij onduidelijkheid tussen college en raad weg en besparen we een hoop geld.

Dan de brede maatschappelijke dialoog die het college wil over de route naar energieneutraal. De VVD stelt voor om daarbij te focussen op het doel en daar het meest effectieve instrument bij te zoeken. Dat kan zeker ook een burgerberaad zijn.

Het komende jaar gaan we als raad controleren in hoeverre het college haar ambities waar kan maken. De VVD is voor slim investeren voor rendement. Op het moment dat er toch weer geld onder aan de streep overblijft verdient onze inwoner lastenverlichting."