Wonen

Wij gunnen iedereen graag een plek in de mooiste gemeente van Nederland. Een huis is een thuis. Een plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk dat iedereen een betaalbare woning kan vinden. Liefst in de wijk of het dorp van jouw voorkeur. En passend bij je levensfase. Op dit moment is de woningnood in Deventer hoog. Daarom wil VVD Deventer dat er tenminste 10.000 woningen bijkomen. Daarbij kiezen we bij voorkeur voor compacte bouw binnen de bestaande contouren van de stad en dorpen. Het DNA van de stad, dorpen en ommelanden behouden we zo. Bouwen is het devies, maar slimmer gebruik van regels en technieken bieden ook interessante mogelijkheden.

 
-Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen wordt onze prioriteit. We willen dat er in Deventer 10.000 nieuwe woningen komen.
-We zijn erg zuinig op wat Deventer zo mooi en aantrekkelijk maakt. We kiezen voor zo veel mogelijk groen, landschapsbehoud en ruimte voor onze boeren.
-We gaan compacter bouwen. Nieuwe woningen worden zo veel mogelijk gerealiseerd binnen de contouren van de stad en de dorpen. Dit betekent: inbreiding voor uitbreiding en hoogbouw voor laagbouw.
-We bouwen ook om de doorstroom te bevorderen. Er zijn in Deventer voldoende gezinswoningen met een tuin. In veel daarvan wonen oudere echtparen of alleenstaanden. We zetten daarom voornamelijk in op appartementen en compacte woningen voor kleinere huishoudens om doorstroom mogelijk te maken.
We gaan ruimte bieden voor nieuwe(re) woonvormen als tiny houses, campuswoningen, kangoeroewoningen en hofwoningen.
-Met het toestaan van flexwoningen en tijdelijke woonvormen voor daklozen, thuisloze jongeren, studenten, statushouders en beschermd wonen lossen we de ergste druk voor de meest kwetsbare groepen op de woningmarkt op.
-Flexibeler mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca zijn nodig om dreigende leegstand tegen te gaan en ondernemers de ruimte te geven.
-Samen met het Platform Wonen bekijken we de invoer van een woningruilbeurs tussen Deventenaren die binnen de gemeente willen verhuizen.
-We onderzoeken de mogelijkheden om mensen in vitale beroepen, zoals de verpleegkundige, leerkracht, politieagent en jonge kenniswerkers, voorrang te geven in de toewijzing van een huurwoning.