Verstandig omgaan met geld

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Dat is geen doel op zich, maar wel een middel om te kunnen doen wat we doen. Belastinggeld wordt verdiend door onze inwoners en ondernemers. We gaan verstandig en zuinig om met gemeenschapsgeld. Zo blijven de lokale lasten zo laag mogelijk. Juist nu de gemeenten steeds meer taken krijgen, is het belangrijk om transparant te zijn over de inkomsten en uitgaven van de gemeente en de prestaties die we hiervoor leveren. 

 
Uitgaven, inkomsten en prestaties van de gemeente zijn transparant. Alle Deventenaren krijgen jaarlijks in heldere taal een overzicht waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.
-De begroting is altijd sluitend.
-We gebruiken in Deventer incidentele opbrengsten niet om structurele uitgaven mee te dekken.
-Als de rijksmiddelen onvoldoende zijn om onze taken goed uit te voeren, trekken we met andere gemeenten op om daar verandering in te brengen.
-We voeren in Deventer een open debat over de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente. We zijn niet bang om daarin keuzes te maken om de gemeentelijke uitgaven onder controle te houden.
-We potten in Deventer niet meer geld op dan noodzakelijk en investeren dat liever in lastenverlichting en het mooier maken van onze stad, wijken en dorpen.
-Lokale lasten voor inwoners en ondernemers, zoals de ozb en afvalstoffenheffing, worden verlaagd waar dat kan en we stoppen met het jaarlijks klakkeloos verhogen van tarieven.
-Gesubsidieerde organisaties zijn transparant over waar gelden aan besteed worden en welke prestaties daarvoor zijn geleverd. De subsidiemonitor breiden we daarom uit.
-Gemeentelijke leges en tarieven zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kostprijs. We accepteren niet dat er allerlei verborgen kosten op inwoners en ondernemers worden afgewenteld.